Về Nguyễn Lệ Uyên


Quê quán: Tuy Hoà, Phú Yên. Tốt nghiệp ÐHSP Cần Thơ. Khóa 6/70 Thủ Ðức. Trước 1975, viết trên các tạp chí văn nghệ Sài Gòn: Văn, Bách Khoa, Khởi Hành, Thời Tập, Nhà Văn, Chính Văn, Ý Thức, Tuổi Ngọc..

Các bài của Nguyễn Lệ Uyên:

Trang 4 of 6
1 «
...
3
4
5
6