Về Mai Tâm


Mai Văn Tâm , sinh năm 1964 tại Phú Yên. Định cư tại Mỹ từ năm 2003. Nhà văn, nhà thơ dùng chữ để diễn tả suy tưởng, Mai Tâm dùng cọ.

Các bài của Mai Tâm: