Về Hòang Xuân Sơn


Hoàng Xuân Sơn : tên thật, bút hiệu. Bút hiệu khác : Hoàng Hà Tĩnh , Sử Mặc . . . Khởi viết từ năm 1963 . Thơ xuất hiện trên Văn, Chính Văn, Nghiên Cứu Văn Học, Khởi Hành, Thời Tập, Nhà Văn ... Định cư tại Gia Nã Đại (Montreal) từ tháng 11/1981. Đã xuất bản : - Viễn Phố ( Thi tập - Việt Chiến, 1988 ) - tuyệt bản - - Huế Buồn Chi ( Thi tập – Tự ấn hành, 1993) - Lục Bát Hoàng Xuân Sơn ( Thơ – Thư Ấn Quán, 2004) - Cũng Cần Có Nhau, viết về sinh hoạt thanh niên, sinh viên giai đoạn 1965-1975 và sinh hoạt Quán Văn tại SàiGòn ( Phóng bút -Nhân Ảnh,2013).

Các bài của Hòang Xuân Sơn:

Trang 1 of 21
1
2
3
4
20
...
» 21