Về Yên Đông


Tên thật Huỳnh Văn Thạnh. Xuất thân khóa 3 Sinh Viên Sĩ Quan trường Đại Học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Hiện sinh sống tại thành phố Dallas, Texas.

Các bài của Yên Đông: