Về Nguyễn Hàn Chung


Các bút hiệu khác: Nguyễn Phong Hàn, Nguyễn Đức Mù Sương. Sinh quán Điện Bàn, Quảng Nam. Tốt nghiệp Đại Học, Dạy trung học từ 1971-2006 Định cư ở Hoa Kỳ từ 2006. Các tác phẩm thơ đã xuất bản: Tìm Tôi Trong Bóng (NXB Đà Nẵng 1999), Nói Hộ Phù Du (NXB Đà Nẵng 2002), Nghịch Lưu Của Tuổi (Ebook Da Màu 2011), Dự Cảm Rời (NXB Bản Sắc Việt 2016), Lục Bát tản thần (NXB Bản Sắc Việt-2018).

Các bài của Nguyễn Hàn Chung:

Trang 1 of 6
1
2
3
4
...
» 6