June 5, 2017

Cà Phê Sài Gòn – Tranh: Trần Thanh Châu Nếu những ai đã ở Sài Gòn và đến Paris và ngược lại, những ai đã ở Paris và đến Sài Gòn, nhưng lòng vẫn nhớ thương về chốn cũ, nhớ […]