June 19, 2017

Ảnh (HKL) (Chương trình do Nguyễn Mạnh Trinh & Nhã Lan phụ trách) Nói chuyện với Đinh Sinh Long về Dòng Nhạc Nguyễn Đình Toàn  Nguyễn Mạnh Trinh:  Trong 20 năm sinh hoạt văn học nghệ thuật của Miền Nam […]

  Ảnh: HKL Kịch Bản Thơ Có một số bài thơ ngắn, đơn giản, bày tỏ một “mảnh nhỏ” tâm trạng của tác giả trước một khung cảnh, một tình huống nào đó của cuộc sống. Nhưng cũng có những […]