June 22, 2017

Nếu trên cõi đời này không có người đàn bà, thì đã không có Du Tử Lê, nhất là Du Tử Lê thi sĩ. Như thế cũng có nghĩa là, người đàn bà, một nhân tố cần thiết khủng khiếp, […]

  Đá – Tranh: Mai Tâm thả phừng vào cơn ngủ vẳng rung nghe tiếng đàn tơ sương trùm bản mệnh đáy chủ lấp ngàn trang   mồ chữ úp then gió cơ may một âm hồn trả treo cùng […]