July 10, 2017

Mở ra trang đầu thi tập “Thơ Quỳnh” chúng ta gặp ngay lời tự tình của Hoàng Xuân Sơn: . . . quỳnh ám ảnh suốt một đời anh có thể là một đóa quỳnh nào đó nhú mớm từ vườn […]

Ảnh: HKL Dường như, thời nào cũng như thời nào, trong mỗi tâm hồn của văn nhân, thi sĩ đều ẩn tàng cái chất lãng mạn. Cái chất lãng mạn nhiều hoặc ít là do những hạt mầm nghệ sĩ […]