July 14, 2017

Ảnh (HKL)   làm phù phép một lúc lâu rồi lọt xuống nguồn cơn bỉ võ hình chất chồng lâu la chẳng ra đường nét hắn quét lia máy ảnh về phía bụi bờ con mắt rắn lọt thỏm giờ […]

Tiếp tục sự tìm tòi của riêng tôi về cách sáng tác một nhạc phẩm thông qua các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy (ns PD,) lần này tôi chọn nhạc phẩm rất nổi tiếng là “Nghìn Trùng Xa […]

  Ngôn ngữ Nói năng là ngôn ngữ: tự mình nói là “ngôn”. Đáp lại lời kẻ khác là “ngữ”. Sách có câu “Ngôn nhất thuyết ký xuất, tứ mã nan truy” nghĩa là “một lời nói ra bốn con […]