August 14, 2017

Ảnh: Pixabay Hoa không thể không có bướm, núi không thể không có suối, đá không thể không có rêu, nước không thể không có rong, cây cao không thể không có dây leo, và người ta không thể không […]

Giới Thiệu: Đề tài viết về những cuộc phần thư lừng danh trong sử sách thế giới, cũng như về cuộc phần thư “bài trừ văn hóa đồi trụy phản động” mà chính quyền Cộng sản Việt Nam rầm rộ […]