August 18, 2017

Những Bước Chim Di – Tranh: Trần Thanh Châu   giọt mưa.  trong nỗi nhớ mù  đất bụi dường như có sóng những họng nước lải nhải mùi đêm kinh thiên rúng mùa nguyệt động ẩm ướt hồn bài thơ […]

Người vợ nhỏ – Tranh: Trần Thanh Châu Sài gòn của thập niên ’60 đang chuyển dần từ một thành phố thanh bình thời ông Diệm sang địa bàn của một thủ đô đầy biến động không hẳn vì những […]