October 10, 2017

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm Thơ về quê hương thì nhiều lắm, không có nhà thơ nào không viết về quê hương. Tuy thế những bài thơ quê hương đi vào lòng người trở thành những bài thơ […]