December 7, 2017

  Lối Đá – Tranh: Mai Tâm     lừ mắt tặng Cao hiền sĩ                    gởi quý ôn Hồ Đình Nghiêm, Vũ Hoàng Thư  bạn chỉ.  màu đỏ rượu kia thì đây huyết thống cặp kè thân thương bạn […]

  Kiến văn tiểu lục (4) Cách đây 300 năm, cụ Tam nguyên Duyên Hà Lê Quý Đôn viết sách Kiến văn tiểu lục (chép vặt những điều thấy nghe) ghi chép lại trong sách những chuyện hay, nhỏ, vui, […]