December 10, 2017

Ảnh (Nguồn: Zing.VN)   s(x)áng ngồi  r(d)(g)ặn mãi không r(d)(g)a tổ cha táo bón x(s)ây  nh(d)à  thiệt l(n)âu mẹ họ jữa kơn đ(l)au đ(l)ầu và kơn đ(l)au đ(l)ẻ kơn n(l)ào đ(l)au hung?   võ định hình tháng mười hai/2017   […]