December 14, 2017

Ca khúc Pháp lời Việt điển hình sau cùng của thời kỳ “hậu 1975” chúng tôi giới thiệu là bản Papa, một sáng tác của Claude Barzotti và Vincent Handrey, được Lê Đức Long đặt lời Việt với tựa Cha […]

Tình già tình trẻ – Tranh: Thanh Châu     biết ý thức của một cái chân giò là được hầm trong nồi đất thó không màu mè riêu cua không đề cương không lý luận chỉ thuần là ngọn […]