March 20, 2018

nho.  cùng bao la                                   mầu nho đỏ                                                 nút môi son   nho một chùm [phẫn hận] hai hột khô người nằm úp mặt trên mô-típ                   đời nốt lỗ chỗ mù tăm hơi nghe âm huyết mạch cứa bồi […]