April 21, 2018

Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu   một hôm dồn chữ vô lề bánh lăn không đặng bộn bề kêu rêu người còn dạng háng lêu bêu chân cà thọt chống cà khêu chân dài em-còn-nựng-nịu-giêng-hai cái loa rống bể […]