April 27, 2018

Tố Như 1 Nguyễn Du có những bút hiệu gì ? Và ý nghĩa các bút hiệu ấy như thế nào ? Trước nhất Nguyễn Du có bút hiệu Thanh Hiên ký rõ ràng trên Thanh Hiên thi tập. Thanh […]

Vòng Tròn Xoáy – Tranh: Thanh Châu     Sắc bất dị không, không bất dị sắc;  sắc tức thị không, không tức thị sắc (Tâm Kinh) * Đêm thâu. chăn chiếu sầu ai? Hình như mưa gọi. gió lay […]