April 29, 2018

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm   đọc một bài thơ của VTS   những con sông chưa bao giờ đánh mất linh hồn sông tháo chạy vì không thể sống chung cùng lũ đỏ những bợn nhơ dày xéo […]