May 2, 2018

Bến Cũ Con Đò – Tranh: Thanh Châu Nhằm vào khoảng thời gian nào đó với những thúc đẩy nào đấy, người viết có bài tạp bút viết xong đâu vào đấy rồi…rồi quên bẵng. Mây vẫn bay ngày vẫn […]

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm   CÕNG THƠ LÊN NÚI   buồn tình ngồi vuốt chòm râu bạc chợt ngó trong gương: đêm sắp rơi ta muốn cõng thơ lên núi ở chán cảnh phồn hoa ngập rác người. […]