May 14, 2018

Cung đàn số phận Hồi ức Lộc Vàng – Kim Dung chấp bút Giới Thiệu: Tác phẩm Cung Đàn Số Phận mà chúng tôi giới thiệu vài trích đoạn quan trọng dưới đây, theo blogger Nguyễn Văn Tuấn: “Thiên hồi […]