June 20, 2018

“Ngày xưa” của Nguyễn Nhược Pháp do Cảo Thơm ấn hành năm 1966   (Tưởng nhớ Nguyễn Nhược Pháp, 80 năm ngày mất 1938- 2018) Năm 1916, tại Hà Nội có một người đàn bà dùng súng lục bắn vào […]

  Thử Thách – Tranh: Mai Tâm                                                            tôi khượi một nỗi buồn                                                          nơi tòng tâm bất lực   ngậm câm ngậm câm ngậm câm tôi ngậm câm như ngậm hột thị tràng nguyệt quế bồ […]