July 10, 2018

Tác Giả Từ Thức Từ Thức là một cái tên rất que n thuộc qua những bài bình luận thời sự sắc bén, đầy sức thuyết phục viết từ Paris. Nhưng với tác phẩm dưới đây chúng tôi trích đăng từ […]

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm   Sương khói chạnh niềm riêng cố xứ Dõi mắt,  xuân không, lệ đắng lòng! (Nguyên Lạc)   * Lam dương hướng ấy chiều đến vội Thấy những tàn phai mộng cuối trời Đồng […]