October 12, 2018

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) FB Nguyễn Đức Minh 10-10-2018 5 trang giấy này có tác động rất lớn. Tóm tắt cho ai không quen đọc luật. Vấn đề 1: Toàn bộ các thông tin sau phải được lưu trữ tại […]

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm                                                                   […]