October 22, 2018

  tặng tấm chân dung Luân Hoán   đã có lập nhóm rồi mà tả tơi rơi rụng bây giờ chẳng phe nhóm vẫn tà tà rong chơi   liều mạng thì đã liều bụi bờ còn sống sót cứ […]

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm Con đường mòn men giữa mấy thửa ruộng một bên và những khoảnh đất trồng bắp đậu một bên. Cạnh ngay bên trái đường là một dẫy dứa dại, lá đâm lên với những […]