October 26, 2018

Phố Cũ – Tranh: Thanh Châu Năm 1951, tôi ra Tỉnh học. Lớp Năm (lớp 1 bây giờ) hay lớp Đồng Ấu tôi cũng không biết nữa. Tôi ở nhà ông Phủ, nhà nằm trên một con đường ngắn, trải […]

Lữ Kiều, Nguyễn Lệ Uyên và Khuất Đẩu Ngày sẽ hết. Tôi sẽ đi. Dù chưa biết đi đâu!                      Bùi Giáng 1. Chỉ còn 5 tháng nữa, tôi tròn 80. Tâm trạng của tôi lúc này giống như Bùi […]

“. . .Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 ở Gò Vấp – Sài Gòn trong một gia đình tầng lớp trung lưu. Về bút danh Mặc Thế Nhân, ông lý giải có nghĩa là […]