February 4, 2019

Ảnh (Lưu Na) XUÂN VỀ  CỚ SAO? * Mùa xuân đến rồi đó! Thanhh xuân em để ngõ Cành mai vàng nở đóa Nắng nồng nàn… Cớ sao…?!   Xuân về ta vắng nhau! Gió nhẹ thổi ngang đầu Rộn […]

Xuân về hoa Mai nở, thấy hoa Mai nở ta biết Xuân về. Mùa Xuân và hoa Mai liên hệ thấm thiết với nhau. Ai mà không biết hai câu này của Thiền Sư Mãn Giác trong bài kệ Cáo […]