February 8, 2019

Bạn Đọc Đặt Vấn Đề Anh Trần Nông Dân có bình luận khá dài trên Facebook về bài viết Đọc Bài Thơ Phương Xa Bằng Đôi Mắt Bình Phẩm Nghiêm Túc của tôi. Ở bài viết trước tôi đã bàn […]