March 3, 2019

mang núi trên vai.  núi đè bẹp quàng sông lên vai sông nằm mẹp ở đâu còn có được núi sông xin xỏ cầu âu gông cùm kẹp   mứng húm.  bọn ta còn được nuôi dưỡng thêm cật ấm […]