May 2, 2019

Biển Tím – Tranh: Mai Tâm   nửa trăng tôi   vầng trăng ai nỡ xé làm đôi một nửa trăng tôi đã tắt rồi một nửa trăng tôi đầy bóng tối và cả hồn này lắm lệ rơi   […]