May 15, 2019

Sông – Tranh: Mai Tâm     là những hoang mê   thôi là những sớm ly chia những chiều tuyệt vọng những khuya đoạn lìa tôi về đợi một lần kia trần gian lên tiếng ô kìa… hư không […]

Hí Họa Trump-China (Ảnh: Cartoonmovement.com) Hai con mèo này vốn chẳng ưa nhau từ lâu. Mèo Mao dưới thời Đặng rất thực tế, không cần biết mèo đen hay mèo trắng, hễ bắt được chuột là mèo hảo hảo. Từ […]

  Thịt chó với Nguyễn Du Nguyễn Du mê ăn thịt chó nên thúc giục giết thịt chó mà đánh chén. Trong bài thơ chữ Hán Hành lạc từ, câu ấy là “hữu khuyển khả tu sát” . Cụ Lê […]