June 3, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Hoàng Tự Minh Hai ông lính VNCH quyết định xuống núi sau hơn 44 năm không chịu đầu hàng quân miền Bắc VN, cái bên có sứ mạng vĩ đại gọi là “chống Mỹ cứu nước”. […]

Nhà xuất bản Văn Học Press vừa ấn hành tiểu thuyết Những Ghi Chép Ở Tầng Thứ 14 của Thận Nhiên… Đây là những trang giấy rất buồn. Từng chữ và từng hình ảnh trong tiểu thuyết dội lại trong […]

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm   kinh dịch   lật tìm sáu bốn quẻ biết quẻ nào cát hung một đời ta ứa lệ hà cớ luận anh hùng   tìm lưỡng nghi tứ tượng hay đâu đời hư […]