June 16, 2019

      Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu                Đàn ông tay mềm dễ làm khổ người ta… Con chưa đủ trưởng thành đễ ngẫm sai hay đúng Nhưng con biết có đôi bàn tay dường như quá cứng Bởi nhặt […]