June 19, 2019

        Café Terrace – Tranh: Van Gogh        Sau năm mươi năm trở lại Paris, lão không biết đi đâu…? Ngụp lặn trong cõi người ta với năm mươi năm thấy ngắn, nhưng dàng dênh tới nửa thế kỷ […]

Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm   nhớ   ta từ trong ngõ nhìn ra nhớ em nhớ cái cà rà hồi đêm chiếu chăn rủ gió đi nằm ngả nghiêng một bóng trăng rằm nguyên sơ     giai […]