July 12, 2019

Anh Ở Đây – Tranh: Thanh Châu     những ngày gây lấy cây để nhớ màu xanh nguyên thuỷ một ngày biển chạch vàng da trời chiếu lệ liễu mây buông rũ khúc tang thuỷ biền một ngày tưởng […]

    Thương Anh Em: Thân mình làm Đuốc Sống Trong trại giam số 6 tỉnh Nghệ An Lũ cầm quyền là một bầy Chiêu Thống Giam các Anh, đày đọa tấm thân tàn!   Người yêu nước: Ở trong […]