July 17, 2019

Denise Ho (Ảnh: China Uncensored) Dàn hàng ngang nơi tuyến đầu biểu tình tại Hồng Kông là giới trẻ hoạt động cho dân chủ. Họ là những người cảm tử, vì tương lai của họ và thế hệ sau của […]

   Tranh Cấm – Thanh Châu                                                                              hồ chơn nhơn thấu hiểu ngữ vựng ta bà                                                   gởi cvk, vht   cồn   buốt xoáy nơi cồn lỡ bá thở đụng cồn linh lỉnh kỉnh mang cồn lợ […]

Mai V. Phạm “Không thích ở Việt Nam thì ra nước ngoài mà sống”. Đây là phát ngôn thường thấy của lực lượng dân luận viên, là những người được Ban Tuyên giáo “nuôi báo cô” từ tiền thuế của […]