July 23, 2019

Tranh: Mai Tâm     Một chiều về thăm lại phá Tam Giang Chưa về nhớ quá Tam Giang Buổi về sao thấy buồn khan phá mình Con thuyền mất sóng niệm thinh Lão chài nhớ biển mắt hình như […]

  Tục ngữ Tầu Thượng bất thượng, hạ bất hạ (Trên chẳng ra trên, dưới chẳng ra dưới) Đây là một hình thức chơi chữ của người Tầu vì “Thượng bất thượng, hạ bất hạ” là chiết tự của chữ […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nguyên Lý Kiến Trúc ĐHCT Đây là những tâm sự thật của một bạn du học sinh Mỹ vừa về Việt Nam trong đợt hè về Việt Nam thăm nhà. Tôi quyết định giấu tên người […]