September 20, 2019

Bến Cũ Con Đò – Tranh: Mai Tâm [Ở bài Giã biệt quê hương (T.Van & Banhuu ngày 20-8-2019), tôi đã nói qua về quyển sách viết riêng về tổ quán  tôi, nhân dịp làng mở hội mừng kỷ niệm […]