October 15, 2019

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm     có nhiều khi ta buồn vì nhớ em như dòng sông âm thầm chảy trong đêm như mùa thu tiễn đưa từng chiếc lá như môi nào buồn nhớ nụ hôn thơm […]