November 19, 2019

Em bình thản đưa tay cho chúng trói Khác gì đâu bọn khuyển ưng Nơi nào cũng thế Cũng đầu lâu ngạ quỷ Mặt nạ đen Vòi rồng xối máu   Đêm nay chúng có thể trói em Bẻ quặt […]

  Xanh – Tranh: Mai Tâm     DÒNG CHỮ BAY LÊN   Trang giấy nửa đêm bàn tay mỏi dòng thơ phả khói   có hồn tôi rơi giọt mực chảy lăn tròn không thôi   từ biệt thôi […]