January 4, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Trương Nhân Tuấn Bạo chúa (tyran) không phải chỉ là sản phẩm của các chế độ “chuyên chế – tyranie”, kiểu công sản như Mao Trạch Đông, Staline, Hồ Chí Minh… hay Hitler của Quốc xã […]

Quê hương có con đò nhỏ – Tranh: Mai Tâm   Quê hương bức gốc ra đi Quê hương là nỗi phân ly não lòng Quê hương là những dòng sông Quê hương là khói đốt đồng chiều lam . […]

Ngựa Già – Tranh: Thanh Châu     Xin chào tám mươi năm cuộc đời! Xin chào bốn phần năm thế kỷ giông bão đã qua! Xin chào những ai cùng sinh năm bốn mươi thế kỷ trước! Sống sót […]