February 11, 2020

  Như thế là tội ác – Tranh: Thanh Châu     Không tim không óc nút kín tai tiền ngậm miệng chúng đang bận ăn không nghe đâu đừng kiến nghị [chả bổ béo djì] khẩn.  với trương ối […]