February 21, 2020

Sánh đôi – Tranh: Mai Tâm   NGƯỜI VỀ TÌM LẠI MÀU HOA . Tường vy mùa nở tôi về Thấy tôi đứng giữa bốn bề tàn phai Giáo đường “chuông gọi hồn ai”? Về chi? Chỉ thấy nỗi hoài […]

            Ấm trà thiu – Tranh: Thanh Châu   Mươi niên trước với tâm thái vong gia thất thổ, tôi tậm tịt về đất quê qua hương ước, thần phả chẳng đâu vào đâu. Ấy vậy mà bạn cũ […]

Ảnh (Internet) (Nguồn: Văn Việt) Phạm Thị Hoài Hoa có thể thiết yếu với phần lớn các nhà thơ, song người viết văn xuôi, kể cả loại trung bình, chẳng ai bỏ vào hoa một phần ba ý nghĩ nghiêm […]