May 5, 2020

Washington Post Tác giả: Marc Fisher, Abigail Hauslohner, Hannah Natanson, Lori Rozsa Bản tiếng Việt: T.Vấn Tháng Tư chết chóc. Thây người xếp lớp. Xác những ông già bà cả (những người cha người mẹ) được bỏ vào từng túi […]