August 3, 2020

Ấm trà thiu – Tranh: Thanh Châu     lời thằng bán tơ … phải tên xưng xuất tại thằng bán tơ – Kiều   mắc chi lời nói vu vơ oan cho Vương ngoại bơ vơ thân Kiều mắc […]

(Nguồn: Sáng Tạo) Trương Tố Hoa Nguyễn Trung Kiên dịch từ bản văn: Zhang Zuhua (2020). “Liu Xiaobo’s Spiritual Heritage”. In: Leedom-Ackerman, Joanne (eds.) (2020). ‘The Journey of Liu Xiaobo: From Dark Horse to Nobel Laureate’. Lincoln, NE: University of […]

Phố Cổ – Tranh: Mai Tâm Ừ thì hãy hậm hụi với nhà văn Võ Phiến: “Bánh tráng nướng (bánh đa) bẻ từng mảnh, nhai cúc cắc cho vui miệng, Cũng lại bánh tráng nướng, đem giã vụn ra, trộn […]