August 12, 2020

             Tranh: Thanh Châu Sống mòn người, đem muối tiêu vãi lên đầu, muối nhiều hơn tiêu, gã biết thừa bứa thiên hạ sự thiếu giống chuyện chẳng đặng đừng với sống để bụng chết mang theo. Chuyện đây […]

Hoa đêm – Tranh: Mai Tâm Suốt một đời người, theo tôi, buồn nhiều hơn vui chứ không phải “buồn ít hơn vui” như câu hát của Phạm Duy. Gặp chuyện chi cũng buồn. Thấy gì cũng buồn. Như, buồn […]

Một đôi sáu tám – Tranh: Mai Tâm Người làm thơ Đường Luật phải biết và chấp nhận bó mình trong niêm luật vần đối của nó. Thơ lục bát chỉ có luật, vần nên thi sĩ không bị niêm, […]