September 5, 2020

Ấm Trà Thiu – Tranh: Thanh Châu Ngày buồn đầu tiên trong đời tôi, là ngày cha chết, cách nay đã 75 năm. Ngày đó, tôi 5 tuổi, học vỡ lòng chỉ mới đọc được vần xuôi chứ chưa đọc […]

    m Ù i m  y   đồi của nguời rừng của trời đi hoang nhánh lạ cây bồi tịch liêu ờ thì bước [chậm] liêu xiêu men theo dấu đợi tuổi chiều ngây ngây già đi cũng […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Kim Anh Đại dịch Corona làm đảo lộn cuộc sống của hầu hết loài người. Những điều xưa nay chúng ta vẫn máy móc làm như thông lệ hàng năm, nay bỗng chững lại tất cả […]