November 29, 2021

D e n v e r một ngày mưa tuyết – Ảnh: Tác Giả   {S á u   T á m.   T r ê n   Đ ồ i   R ă n g   C ư a […]

Góc vườn – Tranh: Mai Tâm [Đọc Nhả Chữ của Hoàng Xuân Sơn] Trong dân gian “kiếp tằm trả nợ dâu xanh” là một thành ngữ để nói về thân phận của người nghệ sĩ trong xã hội. “Dâu xanh” […]

Hoàng Tuấn Công GS. Trần Ngọc Thêm cho rằng, phải bỏ câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, vì đây là “sản phẩm của nền giáo dục Nho giáo, phục vụ cho mục tiêu đào tạo người thừa […]