07/20/2011
Album Đường Về

01-Về Bên Giòng Sông

01-Lãng quên- Thanh Duyên

02-Vết Thương Xa

02-đường về – Thanh Hoa

03-Về Trên Đồi Cao

03-Mùa đông và mây xưa- Thanh Duyên

04-Đường Về

04-Tình bạn- Thanh Hoa

05-Tình Bạn

05-Về trên đồi cao- Thanh Duyên

06-Vẫn Hát Về Người

06-Dã tràng ăn năn ( Nhạc Anh Việt Thanh-Lời Hương Trinh )

07-Lãng Quên

07-Về bên giòng sông- Thanh Duyên

08-Tự Tình

08-Vẫn hát về người- Thanh Duyên

09-Hương Khế (Ý thơ Viên Dung)

09-Hương khế ( ý thơ Viên Dung )- Thanh Duyên

10-Dã Tràng Ăn Năn

10-Vết thương xa – Thanh Hoa

11-Mùa Đông&Mây Xưa

11-Tự tình – Thanh Hoa